Skip to main content

W 1508 roku mnich Marcin Luter przybywa do Wittenbergi. W roku 1517 ogłasza swoje słynne 95 tez. Rozpoczyna się reformacja. W "Lutherdekade” (Dekadzie Lutra) od 2008 do 2017 roku podejmowane i zgłębiane jest szerokie spektrum zagadnień reformacji w ramach lat tematycznych. Tak więc po pierwsze nawiązuje się do historycznych dat (450 rocznica śmierci Melanchtona w 2010 roku czy też 500 rocznica urodzin Lucasa Cranacha Młodszego w 2015 roku). Po drugie "Lutherdekade” (Dekada Lutra) podejmuje impulsy reformacji, które sięgają aż do czasów nam współczesnych. Dla każdego poszczególnego roku sformułowane są akcenty tematyczne, które następnie będą przybierały realne kształty w postaci imprez, wystaw regionalnych, kongresów, sympozjów i imprez kulturalnych.

Rok tematyczny 2012 "Reformacja a muzyka" honoruje wkład i znaczenie reformacji dla europejskiej kultury muzycznej – począwszy od pieśni kościelnych po muzykę wykonywaną w domu. Kolejne lata tematyczne (2013 "Reformacja a tolerancja", 2014 "Reformacja a polityka", 2015 "Reformacja – obraz i Biblia", 2016 "Reformacja a wspólnota na świecie") obrazują rozległość odnowy reformatorskiej i stawiają pytania dotyczące dzisiejszego Kościoła, polityki i społeczeństwa.